1. Firma LSP Software sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników strony internetowej www.lspsoftware.pl (zwanej dalej Strona) i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma LSP Software sp. zo.o. (Szczecin 70-313, ul. Sikorskiego 8/23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zwana dalej Administratorem.
 3. Dane osobowe Użytkowników Strony są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 4. Dane osobowe Użytkowników Strony zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez firmę LSP Software sp. zo.o wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych przez firmę, w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług i w celach marketingowych. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 5. Gromadzone są informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Stronę i korzystających z usług świadczonych w ramach Strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Użytkownik Strony w każdej chwili ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania możliwość usunięcia lub modyfikacji tych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Realizację powyższych praw Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 91 432-54-07 informacji w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć te dane.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji zamówień, sprzedaży usług i produktów wyłącznie podmiotom bezpośrednio związanymi z realizacją zamówień, do których realizacji niezbędne jest podanie danych osobowych zamawiającego towar lub usługę. Dane są również powierzane następującym podmiotom w celach realizacji zamówień:
  1. ING Usługi dla Biznesu S.A, ul. Chorzowska 50 , 40-121 Katowice.
 8. Strona wykorzystuje ciasteczka („cookies”) w celu identyfikacji przeglądarki oraz usprawniania działanie Strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje Strony mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

 

I. WARUNKI SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA SDL TRADOS, SDL PASSOLO, AIT, POLENG ORAZ KURSÓW MULTIMEDIALNYCH

Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. 02.144.1204) firma LSP Software Sp. z o.o. ustanawia następujące warunki sprzedaży oprogramowania (licencji).

Podane niżej terminy definiowane są dla potrzeb niniejszego regulaminu w sposób następujący:

 •  Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Polski.
 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Cennik - zestawienie towarów i usług oferowanych w przez Sprzedawcę z podaniem cen sprzedaży, z zastrzeżeniem, że ww zestawienie nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu przepisu art.543 kodeksu cywilnego.
 • Formularz zamówienia (dalej Formularz) - dokument określający dane Kupującego (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania - odpowiednio firmę, siedzibę, przedmiot zakupu (oznaczenie towaru lub usługi) oraz środki kontaktu bezpośredniego, którego wypełnienie i podpisanie przez Kupującego jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Sprzedawca – firma LSP Software Sp. z o.o.  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 8/23, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249699.
 • Produkty – dostępne do sprzedaży towary i usługi w sklepie internetowym.
 • Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie www.lspsoftware.pl.  
 • Regulamin i warunki sprzedaży - niniejszy dokument.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad nabywania Produktów w Sklepie internetowym, w tym zasad składania zamówień na Produkty, zawierania umów sprzedaży Produktów, dostarczania Produktów Kupującemu oraz zasad płatności za Produkty, jak również zasad wykonywania innych uprawnień Kupującego.

2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę i Sprzedawca jest podmiotem odpowiedzialnym za należyte wykonanie umów sprzedaży Produktów.

3. W Sklepie internetowym znajduje się aktualna lista możliwych do nabycia produktów wraz z ich cenami. Ceny produktów wyrażone są  w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż oprogramowania firmy SDL tylko dla klientów mających polskie dane adresowe.  

 

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Po skompletowaniu towarów w koszyku zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez:

a) akceptację Regulaminu i zasad sprzedaży,

b) zalogowanie lub zarejestrowanie się w sklepie internetowym,

c) wprowadzenie swoich danych adresowych (imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, telefon kontaktowy, adres email oraz opcjonalnie numer NIP) i kliknięcie przycisku Złóż zamówienie,

d) wybór sposobu płatności i wysyłki,

e) kliknięcie przycisku Zamawiam.

2. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Zamawiam, o którym mowa w pkt. III.1.e.

3. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w przypadku nieprawidłowego podania danych adresowych, a w szczególności nieprawdziwych lub niepełnych albo podania w danych adresowych innego kraju niż Polska.

4. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i warunków sprzedaży.  

 

IV. PŁATNOŚCI

1. Płatność ceny nabycia towaru lub usługi powinna być dokonana przelewem bankowym lub płatnością online w terminie określonym na zamówieniu na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w ING Bank Śląski S.A. O/Szczecin (tytułem: zamówienie  nr ...) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

2. W przypadku braku wpłaty kwoty wynikającej z faktury proforma na rachunek Sprzedawcy w wyżej podanym terminie następuje automatyczne rozwiązanie umowy sprzedaży.  

 

V. DOSTAWA

1. Po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy zamówienie licencji zostaje przekazane do producenta (firmy SDL International). W ciągu 3 dni roboczych Licencjobiorca otrzyma email z firmy SDL zawierający informacje dotyczące konta w Centrum obsługi klienta SDL (login, hasło). Z tego konta licencjobiorca może pobrać najnowsze wersje oprogramowania oraz wygenerować pliki licencyjne. W przypadku dostawy produktów w wersji pudełkowej, podręczników i faktury VAT w wersji papierowej wysyłka nastąpi na adres  podany w zamówieniu.  

 

VI. OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jego świadczenia były na najwyższym poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.  

 

VII. GWARANCJA

1. Sprzedawca zapewnia Nabywcy pomoc techniczną dotyczącą standardowej instalacji i konfiguracji oprogramowania w terminie 30 dni od daty otrzymania oprogramowania przez nabywcę. Pomoc jest udzielana przez email. Szczegółowe warunki świadczenia pomocy technicznej zawarte są w dokumencie "Warunki świadczenia pomocy technicznej firmy LSP Software Sp. z o.o."

2. Sprzedawca podkreśla, że producent oprogramowania włożył maksimum wysiłku w to, aby sprzedawane oprogramowanie było wolne od błędów. Nie wyklucza to jednak, że w oprogramowaniu pojawią się błędy mimo, że był on testowany. Program komputerowy jest produktem intelektualnym, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jego zasad zachowania się i działania na komputerach. Z tego też względu sprzedawca wyłącza rękojmię i nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem sprzedawanego oprogramowania, wliczając w to utratę spodziewanych korzyści, szkody powstałe z tytułu niezapłaconych w terminie podatków, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczych itp. Sprzedawca nie może też zaręczać, że oprogramowanie jest  odpowiedniej dla kupującego jakości i że będzie nadawało się do zamierzonego przez kupującego użytku.

3. Sprzedawca wyłącza w całości rękojmię za sprzedawane oprogramowanie (licencje), a w szczególności, że oprogramowanie będzie działało w sposób należyty i oczekiwany. Przepisy o rękojmi nie dotyczą Klientów-Konsumentów – w ich przypadku zastosowanie mieć będą przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176).  

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący - Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w pkt. III regulaminu, bez podania przyczyn w terminie do 30 dni od daty odbioru towaru, przesyłając Sprzedawcy na piśmie oświadczenie, o następującej treści:

Niżej podpisany .................................. oświadcza, że na podstawie pkt. ..... regulaminu odstępuje od zamówienia - umowy sprzedaży (faktura Nr ..... ), zawartej dnia ..............". Jednocześnie oświadczam, że wszystkie składniki oprogramowania oraz pliki licencyjne zostały usunięte ze wszystkich komputerów, na których oprogramowanie było instalowane. Jednocześnie oświadczam, że jestem Klientem - Konsumentem w rozumieniu ustawy konsumenckiej, czyli osobą fizyczną zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z moją działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący - Konsument zobowiązany jest wysłać oświadczenie, o którym mowa w pkt.VII.1.2. listem poleconym na adres: LSP Software Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 8/23, 70-313 Szczecin lub elektronicznie (przy pomocy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O zachowaniu terminu zakreślonego w pkt. VII.1.2. regulaminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej, Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę faktury na podane przez kupującego konto bankowe w przypadku płatności przelewem lub zwrot zostanie dokonany na kartę w przypadku płatności kartą płatniczą.  

 

IX. ZWROTY

1. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. VII.1.2 regulaminu Kupujący-Konsument zobowiązany jest do usunięcia wszystkich składników oprogramowania oraz plików licencyjnych ze wszystkich komputerów, na których oprogramowanie było instalowane. Kupujący zobowiązuje się również do odesłania dokumentacji, nośników, podręczników i innych materiałów towarzyszących zakupionemu oprogramowaniu.  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

Joomla SEO by AceSEF

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Zmian ustawień dotyczących cookies można dokonać w dowolnym momencie. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w Polityce Cookies.

  Akceptuję pliki cookie z tej witryny.
EU Cookie Directive Module Information