Regulamin i warunki sprzedaży

Na skróty

2642,50 PLN (3250,28 PLN z VAT)
3850,00 PLN (4735,50 PLN z VAT)
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach:
3,250.00 PLN z VAT
Trados Studio 2024 Freelance (licencja jednostanowiskowa)
1050,00 PLN (1291,50 PLN z VAT)
2257,50 PLN (2776,73 PLN z VAT)
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach:
0.00 PLN z VAT
Aktualizacja licencji Trados Studio 2021 Freelance (jednostanowiskowej) do wersji 2024 Freelance (jednostanowiskowej)

Koszyk

Koszyk jest pusty

WARUNKI SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA TRADOS, PASSOLO, POLENG

Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. 02.144.1204) firma LSP Software Sp. z o.o. ustanawia następujące warunki sprzedaży oprogramowania (licencji).

I. Podane niżej terminy definiowane są dla potrzeb niniejszego regulaminu w sposób następujący:

  •  Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Polski.
  • Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Cennik - zestawienie towarów i usług oferowanych w przez Sprzedawcę z podaniem cen sprzedaży, z zastrzeżeniem, że ww zestawienie nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu przepisu art.543 kodeksu cywilnego.
  • Formularz zamówienia (dalej Formularz) - dokument określający dane Kupującego (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania - odpowiednio firmę, siedzibę, przedmiot zakupu (oznaczenie towaru lub usługi) oraz środki kontaktu bezpośredniego, którego wypełnienie i podpisanie przez Kupującego jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.
  • Sprzedawca – firma LSP Software Sp. z o.o.  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 8/23, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249699.
  • Produkty – dostępne do sprzedaży towary i usługi w sklepie internetowym.
  • Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie www.lspsoftware.pl.  
  • Regulamin i warunki sprzedaży - niniejszy dokument.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad nabywania Produktów w Sklepie internetowym, w tym zasad składania zamówień na Produkty, zawierania umów sprzedaży Produktów, dostarczania Produktów Kupującemu oraz zasad płatności za Produkty, jak również zasad wykonywania innych uprawnień Kupującego.

2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę i Sprzedawca jest podmiotem odpowiedzialnym za należyte wykonanie umów sprzedaży Produktów.

3. W Sklepie internetowym znajduje się aktualna lista możliwych do nabycia produktów wraz z ich cenami. Ceny produktów wyrażone są  w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż oprogramowania firmy RWS tylko dla klientów mających polskie dane adresowe.  

 

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Po skompletowaniu towarów w koszyku zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez:

a) akceptację Regulaminu i zasad sprzedaży,

b) zalogowanie lub zarejestrowanie się w sklepie internetowym,

c) wprowadzenie swoich danych adresowych (imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, telefon kontaktowy, adres email oraz opcjonalnie numer NIP) i kliknięcie przycisku Złóż zamówienie,

d) wybór sposobu płatności i wysyłki,

e) kliknięcie przycisku Zamawiam.

2. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Zamawiam, o którym mowa w pkt. III.1.e.

3. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w przypadku nieprawidłowego podania danych adresowych, a w szczególności nieprawdziwych lub niepełnych albo podania w danych adresowych innego kraju niż Polska.

4. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i warunków sprzedaży.  

 

IV. PŁATNOŚCI

1. Płatność ceny nabycia towaru lub usługi powinna być dokonana przelewem bankowym, przelewem PaU, PayPal lub przelewem online w terminie określonym na zamówieniu na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w ING Bank Śląski S.A. O/Szczecin (tytułem: zamówienie  nr ...) w terminie 7 dni od złożenia zamówienienia.

 

 

V. DOSTAWA

1. Po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy zamówienie licencji zostaje przekazane do producenta (firmy RWS). W ciągu 3 dni roboczych Licencjobiorca otrzyma email z firmy RWS zawierający informacje dotyczące konta w Centrum obsługi klienta RWS (login, hasło). Z tego konta licencjobiorca może pobrać najnowsze wersje oprogramowania oraz wygenerować pliki licencyjne. W przypadku dostawy produktów w wersji pudełkowej, podręczników i faktury VAT w wersji papierowej wysyłka nastąpi na adres  podany w zamówieniu.  

 

VI. OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jego świadczenia były na najwyższym poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.  

 

VII. GWARANCJA

1. Sprzedawca zapewnia Nabywcy pomoc techniczną dotyczącą standardowej instalacji i konfiguracji oprogramowania w terminie 30 dni od daty otrzymania oprogramowania przez nabywcę. Pomoc jest udzielana przez email. Szczegółowe warunki świadczenia pomocy technicznej zawarte są w dokumencie "Warunki świadczenia pomocy technicznej firmy LSP Software Sp. z o.o."

2. Sprzedawca podkreśla, że producent oprogramowania włożył maksimum wysiłku w to, aby sprzedawane oprogramowanie było wolne od błędów. Nie wyklucza to jednak, że w oprogramowaniu pojawią się błędy mimo, że był on testowany. Program komputerowy jest produktem intelektualnym, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jego zasad zachowania się i działania na komputerach. Z tego też względu sprzedawca wyłącza rękojmię i nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem sprzedawanego oprogramowania, wliczając w to utratę spodziewanych korzyści, szkody powstałe z tytułu niezapłaconych w terminie podatków, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczych itp. Sprzedawca nie może też zaręczać, że oprogramowanie jest  odpowiedniej dla kupującego jakości i że będzie nadawało się do zamierzonego przez kupującego użytku.

3. Sprzedawca wyłącza w całości rękojmię za sprzedawane oprogramowanie (licencje), a w szczególności, że oprogramowanie będzie działało w sposób należyty i oczekiwany. Przepisy o rękojmi nie dotyczą Klientów-Konsumentów – w ich przypadku zastosowanie mieć będą przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176).  

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący - Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w pkt. III regulaminu, bez podania przyczyn w terminie do 30 dni od daty odbioru towaru, przesyłając Sprzedawcy na piśmie oświadczenie, o następującej treści:

Niżej podpisany .................................. oświadcza, że na podstawie pkt. ..... regulaminu odstępuje od zamówienia - umowy sprzedaży (faktura Nr ..... ), zawartej dnia ..............". Jednocześnie oświadczam, że wszystkie składniki oprogramowania oraz pliki licencyjne zostały usunięte ze wszystkich komputerów, na których oprogramowanie było instalowane. Jednocześnie oświadczam, że jestem Klientem - Konsumentem w rozumieniu ustawy konsumenckiej, czyli osobą fizyczną zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z moją działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący - Konsument zobowiązany jest wysłać oświadczenie, o którym mowa w pkt.VII.1.2. listem poleconym na adres: LSP Software Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 8/23, 70-313 Szczecin lub elektronicznie (przy pomocy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O zachowaniu terminu zakreślonego w pkt. VII.1.2. regulaminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej, Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę faktury na podane przez kupującego konto bankowe w przypadku płatności przelewem lub zwrot zostanie dokonany na kartę w przypadku płatności kartą płatniczą.  

IX. ZWROTY

1. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. VII.1.2 regulaminu Kupujący-Konsument zobowiązany jest do usunięcia wszystkich składników oprogramowania oraz plików licencyjnych ze wszystkich komputerów, na których oprogramowanie było instalowane. Kupujący zobowiązuje się również do odesłania dokumentacji, nośników, podręczników i innych materiałów towarzyszących zakupionemu oprogramowaniu.  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021r.W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Zmian ustawień dotyczących cookies można dokonać w dowolnym momencie. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w Polityce Cookies.

  Akceptuję pliki cookie z tej witryny.
EU Cookie Directive Module Information